ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ELÉRHETŐSÉG

Név: Hamu és Gyémánt Kft.
Székhelye: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék
Cégjegyzékszám: 01-09-712316
Adószám: 12965669-2-41
Képviseletre jogosult: Katona Gergely
E-mail cím: info@vincemagazin.hu
mint Szervező vagy Szolgáltató

Név: rentIT Kft.
Székhely: 2030 Érd, Festő u. 93.
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék, mint cégbíróság
Cégjegyzékszám: 13-09-155650
Adószám: 23894930-2-13
Képviseletre jogosult: Kiss Zsolt vagy Kiss Enikő ügyvezetők
Telefon: +36 1 468 3073
E-mail cím: info@rentit.hu
mint Üzemeltető

A Hamu és Gyémánt Kft. az érdekkörében és szervezésében megrendezésre kerülő VinCE Budapest 2018. elnevezésű rendezvényre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyeknek a jelen weboldalon történő megvásárlásának elősegítésére az alábbi szabályokat határozza meg. A Rendezvény helyszíne és időpontja: Várkert Bazár, 2018. április 5-7. A Rendezvény illetve az arra történő jegyváltás így előre meghatározott teljesítésű határidejű szolgáltatásnak minősül. A Rendezvényről szóló részletes információk az alábbi weboldalon olvashatók: (www.vincebudapest.hu).

Az így létrehozott rendszert használó magánszemély (a továbbiakban: Vásárló) legkésőbb a „Fizetés” gombra történő kattintással kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja, magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a jelen Általános Szerződés Feltételekben meghatározott szabályokat.

Az így létrejövő szerződés nem minősül írásbeli okiratban, papír alapú iktatásra nem kerül sor, a kötelmi jogviszony létrejöttét a vásárlást bizonyító egyéb okiratok bizonyítják.

A Hamu és Gyémánt Kft., mint a Rendezvényt szervező és ott meghatározott szolgáltatást nyújtó, továbbá a Rendezvényre belépőjegyet értékesítő jogi személyként kerül kötelmi viszonyba a Vásárlóval, ugyanakkor a jegyértékesítési valamint a rendezvényen történő részvétellel nyújtott szolgáltatások biztosítására vonatkozó kötelmi jogviszonyok elkülönülnek egymástól. A jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályok a jegyértékesítésre vonatkozó jogviszonyt hivatottak szabályozni.

A jelen okirat nyelve a magyar, területi hatálya – az Internet sajátosságait figyelembe véve – nem korlátozódik Magyarország területére.

A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervező bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani azzal, hogy a megváltozott rendelkezésekről a jelen weboldalon köteles tájékoztatót közzétenni legkésőbb a változás hatálybalépését megelőző 3 napon belül.

Az üzemeltető kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a jegyvásárlás kapcsán a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa (különösen, de nem kizárólagosan: valótlan vagy hiányos adatok megadása, a jegyvásárlást befolyásoló rendelési illetve fizetési rendszerrel történő bármilyen visszaélés esetén). A fentiekből kiindulva Vásárló elismeri a tényt, miszerint teljes és kizárólagos felelősség terheli az általa szolgáltatott adatok megadása kapcsán. Vásárló köteles az Üzemeltetőt azonnal értesíteni bármilyen, az adataival történő visszaélés vagy illetéktelen felhasználás gyanúja esetén annak érdekében, hogy Szervező és Üzemeltető meg tudja előzni az ebből eredő esetleges károkat. Az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi kárért Szervező és Üzemeltető kizárja a felelősségét, az közvetlenül Vásárlót terheli. A Szervező és Üzemeltető jogosult bármikor ellenőrizni Vásárló adatait illetve azok helyességét.

A Vásárló regisztráció illetve jegyvásárlás során történő, adatai megadásával kifejezetten elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottakat, melynek keretén belül hozzájárul, hogy adatait Szervező és Üzemeltető a szolgáltatás teljesítése érdekében rögzítse és kezelje, valamint azok harmadik személynek továbbításra kerüljenek. Az Adatkezelési Szabályzat itt található: https://vince.rentit.hu/site/policy.

Az online történő jegyvásárlás menete a következő. Szervező kétféleképpen értékesít jegyeket a Rendezvényre:
a) online vásárlás, bankkártyával történő fizetés, otthoni jegynyomtatás
b) online vásárlás, bankkártyás fizetés, utalási bizonylat Szervező részére történő megküldése (info@vincemgazin.hu), online jegy elkészítése és a Vásárló részére történő visszaküldése a Szervező oldaláról, majd otthoni jegynyomtatás

A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szervező nem vállal felelősséget. Az adott, Vásárló által előnyben részesített banki keretrendszer használatából eredő valamennyi kárért Vásárló a felelős. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló elektronikus levelet a Szervező a Vásárló által megadott email címre küldi meg. A hibás adatokból eredő felelősség Vásárlót terheli.

A Rendezvényre vonatkozó jegyárak meghatározása Szervező kizárólagos jogköre. A feltüntetett árak magyar forintban értendőek és bruttó összegek, azaz az általános forgalmi adó összegét magukban foglalják. A kiválasztott átvételi módok többletköltségekkel járhatnak. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jegyárakat és a többletköltséget mértékét egyoldalúan módosítsa. Az árváltoztatás már megkezdett vásárlásra nem vonatkozik.

A kosárba történő helyezés még nem kötelezi vásárlásra a Vásárlót, a kosár tartalma bármikor törölhető. A szolgáltatás keretén belül fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén vagy fióktelepén (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.) őrzi meg, a kiállított számlát a Vásárló részére abban az esetben postázza, amennyiben Vásárló ezt a vásárlás folyamata során kifejezetten kéri és ezt a kérését a rendszer kezelőfelületén az erre rendszeresített check boksszal megerősíti.

A saját nyomatású jegyeket a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le és nyomtathatja ki a visszaigazoló email-ből vagy a Szervező részéről megküldött elektronikus levélből és nyomtathatja ki. Ezeket a jegyeket nem lehet személyesen vagy postai úton átvenni. Az így kinyomtatott jegy abban az esetben használható fel, ha és amennyiben rajta a vonalkód helyesen és jól olvasható. Az otthoni nyomtatás pontosságáért és megfelelőségéért a Vásárló kizárólagosan és önállóan felel.

Vásárló jogosult előzetes nyomtatás nélkül, arra alkalmas készüléken elektronikus jegyének bemutatására, amely alkalmassá teszi a vonalkód leolvasását.

A saját nyomtatású jegyek ellopásából, elvesztéséből, nyomtatási hibáiból stb. eredő következményekért a Szervező nem felel, azokért a Vásárló önállóan felel. A saját nyomtatású jegyeket a Vásárló köteles a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi a tényt, miszerint a jegyen olvasható vonalkódot a Szervező a Rendezvényre történő belépéskor ellenőrzi. Több, azonos vonalkódú jegy közül kizárólag az először érvényesített jegy lesz érvényes. Az ezzel kapcsolatos visszaélés alapos gyanúja esetén Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló Rendezvényre történő belépését megtiltsa.

A vásárlás a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A „Fizetés” gomb megnyomása után, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. évi (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjára tekintettel a Vásárlót az elállás joga nem illeti meg. A hivatkozott szabály alapján a Szervezőnek nem áll módjában visszaváltani a jegyet vagy visszatéríteni annak értékét.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a rendszer folyamatos működése a Szervező és Üzemeltető előzetes tudta és szándéka nélkül is megszakadhat. A Folyamatos működésért illetve az esetlegesen felmerülő hibák lehető legrövidebb időn belül történő elhárításáért Szervező és Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz. A Szervező és Üzemeltető a fentiek alapján ugyanakkor a folyamatos és hibamentes működést garantálni nem tudja.

A Szervező és Üzemeltető karbantartási, hibaelhárítás vagy más célból jogosult előzetes tájékoztatás nélkül szüneteltetni az online jegyértékesítést.

A Szervező és az Üzemeltető felelősséget csak és kizárólag a nekik kétséget kizáróan felróható és bizonyított károk vonatkozásában vállalnak. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlással realizálódó értékösszeget.

A honlapon megjelenő információk, dokumentumok, képek, logók és egyéb megjelenített alkotások szerzői jogi védelemmel vannak ellátva. Ezeket az anyagokat a jogtulajdonosok írásbeli engedélye nélkül harmadik személyek nem tehetik közzé, nem használhatják.

A Szervező jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat, teljesítési segédeket igénybe venni. E személyekért úgy felel, mint ha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

A jelen ÁSZF-ben nem rögzített kérdésekben a relevanciával bíró hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

A jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályokból eredő vitás ügyek elintézése során a Vásárló a Pest Megyei Békéltető Testülethez valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírói fórumhoz fordulhat.

Szervező a sikeres együttműködés érdekében, bármilyen panasz esetén a megadott elérhetőségeken készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére.

Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja.

BANK LOGÓK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aut tempore, pariatur rerum tempora corporis possimus ducimus reiciendis suscipit excepturi beatae harum id similique quas adipisci ipsum! Nostrum rem, consectetur similique.